Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Огюн Юмiт Омер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 83059 мiсто Донецьк проспект Iллiча, будинок 106
4. Код за ЄДРПОУ 00377457
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 472-02-51 (044) 3932674
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00377457.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2017 459068.5 1836274 25
Зміст інформації:
28.04.2017 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА" (протокол № 28-04/1-2017 вiд 28.04.2017 р.) попередньо схвалено вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства будь-яких значних правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорiв, контрактiв, додаткових угод до них) незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (459068,5 тис.грн. i бiльше).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 381 556 419 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 381 539 138 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 381 539 138 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.