Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Огюн Юмiт Омер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 83059 мiсто Донецьк проспект Iллiча, будинок 106
4. Код за ЄДРПОУ 00377457
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 472-02-51 (044) 3932674
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00377457.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.12.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Ахмет Тугрул Агирбаш
0
Зміст інформації:
03 грудня 2015 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (Протокол Загальних зборiв № 03-12/2-2015 вiд 03.12.2015 р.) достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Ахмета Тугрул Агирбаша, який перебував на посадi з 24.04.2014 р. Повноваження припинено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку iз надходженням вiд акцiонера Товариства вимоги про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, в тому числi з питання про дострокове припинення повноважень Голови та Члену Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03.12.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Онур Чевiкел
0
Зміст інформації:
03 грудня 2015 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (Протокол Загальних зборiв № 03-12/2-2015 вiд 03.12.2015 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Онура Чевiкела, який перебував на посадi з 24.04.2014 р. Повноваження припинено на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку iз надходженням вiд Члену Наглядової ради повiдомлення про дострокове припинення повноважень вiд 30.09.2015 р. та надходженням вiд акцiонера Товариства вимоги про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, в тому числi з питання про дострокове припинення повноважень Голови та Члену Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03.12.2015 обрано Голова Наглядової ради Ахмет Тугрул Агирбаш
0
Зміст інформації:
03 грудня 2015 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (Протокол Загальних зборiв № 03-12/2-2015 вiд 03.12.2015 р.) на посаду Голови Наглядової ради обрано Ахмета Тугрул Агирбаша (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Строк на який обрано особу - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади Генеральних директорiв. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Голову Наглядової ради обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд акцiонера Товариства вимоги про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства iз пропозицiєю про включення до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, в тому числi питання про обрання Голови Наглядової ради Товариства та пропозицiєю щодо обрання на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Агирбаша Ахмета Тугрула.
03.12.2015 обрано Член Наглядової ради Мустафа Сусам
0
Зміст інформації:
03 грудня 2015 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (Протокол Загальних зборiв № 03-12/2-2015 вiд 03.12.2015 р.) на посаду Члена Наглядової ради обрано Мустафу Сусама (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Строк на який обрано особу - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Директор, Доцент Координатор, Податковий директор. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Члена Наглядової ради обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд акцiонера Товариства вимоги про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства iз пропозицiєю про включення до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства та пропозицiєю щодо обрання на посаду Члену Наглядової Ради Товариства Мустафи Сусама.