Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Огюн Юмiт Омер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 83059 мiсто Донецьк проспект Iллiча, будинок 106
4. Код за ЄДРПОУ 00377457
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 472-02-51 (044) 3932674
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2015 припинено повноваження Ревiзор Данилов Андрiй Борисович
0
Зміст інформації:
27 квiтня 2015 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (Протокол Загальних зборiв № 27-04/1-2015 вiд 27.04.2015 р.) достроково припинено повноваження Ревiзора Товариства Данилова Андрiя Борисовича. Повноваження Ревiзора припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд Ревiзора Товариства повiдомлення вiд 12 сiчня 2015 року про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства за п.п. 20.16.1 п. 20.16 роздiлу 20 Статуту Товариства та надходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї про включення до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 24.04.2014 р.
27.04.2015 обрано Ревiзор Турукало Євген Юрiйович
0
Зміст інформації:
27 квiтня 2015 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (Протокол Загальних зборiв № 27-04/1-2015 вiд 27.04.2015 р.) у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Ревiзора Товариства Данилова Андрiя Борисовича та надходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї щодо обрання Ревiзором Товариства Турукало Євгена Юрiйовича з 27.04.2015 р. на посаду Ревiзора Товариства обрано Турукало Євгена Юрiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на строк 5 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 2010 - старший контролер-ревiзор у КРУ в Донецькiй областi, 2010-2013 – провiдний спецiалiст з аудиту в ТОВ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI", 2013 – аудитор групи бухгалтерського та податкового облiку у ТОВ "ХАРВIСТ ХОЛДIНГ", з квiтня 2014 р. - по сьогоднiшнiй день аудитор служби внутрiшнього аудиту в ПРАТ "Ефес Україна".