Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Огюн Юмiт Омер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ефес Україна"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 83059 м. Донецьк проспект Iллiча, 106
4. Код за ЄДРПОУ 00377457
5. Міжміський код та телефон, факс (062) 210 40 10 (дод. 6362)
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 81 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00377457.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 25.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Гьокбулут Юксел
0
Зміст інформації:
24.04.2014р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Ефес Україна» (протокол № 24-04/1-2014 вiд 24.04.2014р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Гьокбулута Юксела (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Обiймав дану посаду з 02.04.2012р.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження Голови Наглядової ради припиненi достроково на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї про включення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання про дострокове припинення повноважень Голови та члену Наглядової ради Товариства.
24.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Чака Джан
0
Зміст інформації:
24.04.2014р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Ефес Україна» (протокол № 24-04/1-2014 вiд 24.04.2014р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Чака Джана (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Обiймав дану посаду з 02.04.2012р.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження члена Наглядової ради припиненi достроково на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї про включення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання про дострокове припинення повноважень Голови та члену Наглядової ради Товариства.
24.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Агирбаш Ахмет Тугрул
0
Зміст інформації:
24.04.2014р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Ефес Україна» (протокол № 24-04/1-2014 вiд 24.04.2014р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: на посаду Голови Наглядової ради обрано Агирбаша Ахмета Тугрул (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Строк на який обрано: до переобрання. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади Генеральних директорiв. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Голову Наглядової ради призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї про включення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства Агирбаша Ахмета Тугрул.
24.04.2014 обрано Член Наглядової ради Чевiкел Онур
0
Зміст інформації:
24.04.2014р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Ефес Україна» (протокол № 24-04/1-2014 вiд 24.04.2014р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: на посаду члена Наглядової ради обрано Чевiкела Онура (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Строк на який обрано: до переобрання. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: фiнансовий директор, директор з iнтеграцiї, операцiйний директор. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Члена Наглядової ради призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї про включення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства Чевiкела Онура.
24.04.2014 припинено повноваження Ревiзор Богданова Любов Миколаївна
0
Зміст інформації:
24.04.2014р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Ефес Україна» (протокол № 24-04/1-2014 вiд 24.04.2014р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: достроково припинено повноваження Ревiзора Богданової Любов Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Обiймала дану посаду з 07.04.2011р.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження Ревiзора припиненi достроково на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд Ревiзора Товариства повiдомлення про дострокове припинення повноважень за власним бажанням та надходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї про включення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства.
24.04.2014 обрано Ревiзор Данилов Андрiй Борисович
0
Зміст інформації:
24.04.2014р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Ефес Україна» (протокол № 24-04/1-2014 вiд 24.04.2014р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: на посаду Ревiзора обрано Данилова Андрiя Борисовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Строк на який обрано: до переобрання. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду старшого аудитора служби внутрiшнього аудиту. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревiзора призначено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї про включення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання про обрання на посаду Ревiзора Товариства Данилова Андрiя Борисовича.