Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Огюн Юмiт Омер
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 83059 мiсто Донецьк проспект Iллiча, будинок 106
4. Код за ЄДРПОУ 00377457
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 472-02-51 (044) 3932674
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00377457.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.04.2018 призначено Головний бухгалтер Лiвiнцова Юлiя Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
На пiдставi наказу Генерального директора Товариства за №8-К вiд 02 квiтня 2018 року Лiвiнцова Юлiя Вiкторiвна в порядку переведення призначена на посаду головного бухгалтера Товариства з 03.04.2018 р. (дата вчинення дiї 02.04.2018р.) замiсть Голубцової Свiтлани Володимирiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду начальника вiддiлу казначейства служби казначейства та контролингу Фiнансового департаменту Товариства.
02.04.2018 звільнено Головний бухгалтер Голубцова Свiтлана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
На пiдставi наказу Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Ефес Україна" (далi - Товариство) за №7-К вiд 02 квiтня 2018 року з пiдстав, передбачених п.1 ст.36 КЗпП України за згодою сторiн, з посади головного бухгалтера Товариства 02 квiтня 2018 року звiльнена Голубцова Свiтлана Володимирiвна. Пiдставою звiльнення головного бухгалтера є подання заяви про звiльнення за згодою сторiн та угода про розiрвання трудового договору вiд 02.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 01.02.2009 р.