Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 27.03.2018 14:31:23
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна"
Юридична адреса* 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: (044) 3932676
E-mail* Irina.Gladkaya-Sachdeva@ua.anadoluefes.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС Україна»

 (код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходження згідно інформації, що міститься в ЄДРПОУ:

м. Донецьк, проспект Ілліча 106, місцезнаходження виконавчого органу ПРАТ «Ефес Україна»: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802)

 

27 квітня 2018 року о 15 годині 00 хвилин за київським часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів (далі  – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС Україна» (далі – Товариство). Збори проводитимуться за адресою місцезнаходження виконавчого органу Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, у день проведення Зборів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за київським часом.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
 8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членом Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової Ради.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, - станом на 24 годину 23 квітня 2018 р.

Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонера, крім того, довіреність на право участі у та голосування на Зборах, посвідчену відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонер або його представник за відповідною довіреністю може звернутися із письмовою заявою на ім’я Товариства: у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (перерва з 13-00 по 14-00) за київським часом за адресою проведення Зборів Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, в день проведення Зборів – за тією ж адресою (02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802).

Письмовий запит щодо ознайомлення з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів у порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 381 785 594 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складає 381 556 419 шт.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства із зазначеними матеріалами, – начальник юридичного відділу Товариства Гладка-Сачдева Ірина Анатоліївна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00377457.smida.gov.ua/.

Довідки за тел.: (044) 3932676, (050) 472-02-51.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Ефес Україна» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний 2017 р.

попередній 2016 р.

Усього активів

1 748 806

1 836 274

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 559 974

1 566 561

Запаси

82 741

82 718

Сумарна дебіторська заборгованість

33 064

56 109

Гроші та їх еквіваленти

11 274

61 945

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(4 314 691)

(4 050 399)

Власний капітал

1 878 312

1 876 437

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

263 432

263 432

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 543 457

2 463 491

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 378 296

1 282 521

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(262 407)

(604 173)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

381 785 594

381 785 594

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,6873)

(1,5825)

 Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного

Питання

Проект рішення

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії: Іщук Наталія Іванівна, Член лічильної комісії: Ляленко Михайло Валерійович.

Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.

 

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих річних Загальних зборах Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставляння на них печатки Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

 

Затвердити наступний порядок розподілу збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році: наявний збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Ахмета Тугрул Агирбаша та Члена Наглядової ради Товариства Мустафи Сусама.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів з числа членів Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членом Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової Ради.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової Ради Товариства, в редакції, що додається. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової Ради Товариства, в редакції, що додається. Затвердити укладення цивільно-правових договорів з Головою та  Членом Наглядової Ради на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової Ради Товариства – Генерального директора Товариства.

Наглядова рада ПРАТ «Ефес Україна»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27.03.2018 р. у №59 бюлетеня «Відомості НКЦПФР».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Огюн Юміт Омер
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2018
(дата)