Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 28.03.2017 15:32:57
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна"
Юридична адреса* 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: (044) 3932676
E-mail* Irina.Gladkaya-Sachdeva@ua.anadoluefes.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА"

(код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходження згідно інформації, що міститься в ЄДРПОУ:

  м. Донецьк, проспект Ілліча 106, місцезнаходження виконавчого органу ПРАТ «Ефес Україна»: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802)

28 квітня 2017 року о 15 годині 00 хвилин за київським часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів (далі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (далі – Товариство). Збори проводитимуться за адресою місцезнаходження виконавчого органу Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, у день проведення Зборів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за київським часом.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.

3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 р.

4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

7. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 24 квітня 2017 р. (визначено Наглядовою радою Товариства (Протокол № 197 від 22.03.2017 р.)

Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонера, крім того, довіреність на право участі у та голосування на Зборах, видану акціонером та посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншою посадовою собою, яка вчиняє нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством України порядку.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (перерва з 13-00 по 14-00) за київським часом за адресою проведення Зборів Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, в день проведення Зборів – за тією ж адресою (02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802).

Письмовий запит щодо ознайомлення з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства із зазначеними матеріалами, – начальник юридичного відділу Товариства Гладка-Сачдева Ірина Анатоліївна.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00377457.smida.gov.ua/.

Довідки за тел.: (044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 472-02-51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Ефес Україна» (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

звітний

2016р.

попередній

2015р.

Усього активів

1 836 274

1 868 836

Основні засоби

1 566 561

1610 000

Довгострокові фінансові інвестиції

16

16

Запаси

82 718

80 977

Сумарна дебіторська заборгованість

56 109

61 945

Грошові кошти та їх еквіваленти

61 945

28 276

Нерозподілений прибуток

(4 050 399)

(3 444 760)

Власний капітал

1 876 437

1 874 985

Статутний капітал

263 432

263 432

Довгострокові зобов'язання

2 463 491

2 174 460

Поточні зобов'язання

1 282 521

997 813

Чистий прибуток (збиток)

(604 173)

(1 272 009)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

381 785 594

381 785 594

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

391

505

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

Питання порядку денного

Проект рішення

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

 

Обрати лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Іщук Наталія Іванівна, Член лічильної комісії – Ляленко Михайло Валерійович.

2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.

 

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік

3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016р.

 

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік

4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.

 

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

 

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

 

Затвердити наступний порядок розподілу збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році: наявний збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати

7. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорів, контрактів, додаткових угод до них) незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.2. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких правочинів із заінтересованістю (включаючи, але не обмежуючись, договорів, контрактів, додаткових угод до них) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством таких правочинів незалежно від  вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1 та 7.2 цього рішення.

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59 від 28.03.2017 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Огюн Юміт Омер
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2017
(дата)