Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2016
Дата публікації 29.03.2016 14:00:25
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна"
Юридична адреса* 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: (044) 3932676
E-mail* Irina.Gladkaya-Sachdeva@ua.anadoluefes.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходження згідно інформації, що міститься в ЄДРПОУ: м.Донецьк, проспект Ілліча 106, місцезнаходження виконавчого органу ПРАТ «Ефес Україна»: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802)

29 квітня 2016 року о 15годині 00 хвилин за київським часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів (далі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (далі – Товариство). У зв’язку з наявними форс-мажорними обставинами на території м. Донецька, Збори проводитимуться за адресою місцезнаходження виконавчого органу Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, у день проведення Зборів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за київським часом.

Порядок денний:

  1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
  2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015р.
  3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015р.
  4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
  6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
  7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 25 квітня 2016р. (визначено Наглядовою радою Товариства (Протокол № 194 від 23.03.2016р.)

Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонера, крім того, довіреність на право участі у та голосування на Зборах, видану акціонером та посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншою посадовою собою, яка вчиняє нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством України порядку.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин(перерва з 13-00 по 14-00) за київським часом за адресою проведення Зборів Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, в день проведення Зборів – за тією ж адресою (02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802).

Письмовий запит щодо ознайомлення з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства із зазначеними матеріалами, – начальник юридичного відділу Товариства Гладка-Сачдева Ірина Анатоліївна.

Довідки за тел.: (044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 472-02-51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Ефес Україна» (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний 2015 р.

попередній 2014 р.

Усього активів

1 868 836

2 291 781

Основні засоби

1 610 000

1 957 403

Довгострокові фінансові інвестиції

16

16

Запаси

80 977

140 855

Сумарна дебіторська заборгованість

61 945

40 947

Грошові кошти та їх еквіваленти

27 276

34 236

Нерозподілений прибуток

(3 444 760)

(2 175 763)

Власний капітал

1 874 985

2 226 998

Статутний капітал

263 432

263 432

Довгострокові зобов'язання

2 174 460

1 428 631

Поточні зобов'язання

997 813

544 696

Чистий прибуток (збиток)

(1 272 009)

(988 831)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

381 785 594

381 785 594

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

505

776

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 56 від 29.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Огюн Юміт Омер
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2016
(дата)