Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.12.2015
Дата публікації 30.10.2015 10:43:49
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна"
Юридична адреса* 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: (044) 3932676
E-mail* Alexandra.Safenina@ua.anadoluefes.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходження згідно інформації, що міститься в ЄДРПОУ: м. Донецьк, проспект Ілліча 106, місцезнаходження виконавчого органу ПРАТ «Ефес Україна»: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802) 03 грудня 2015 року о 15 годині 00 хвилин за київським часом відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (далі – Товариство). У зв’язку з наявними форс-мажорними обставинами на території м. Донецька, Збори проводитимуться за адресою місцезнаходження виконавчого органу Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, у день проведення Зборів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за київським часом. Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Дострокове припинення повноважень Голови та Члену Наглядової ради Товариства. 3. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 4. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членом Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової Ради. 6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 7. Зміна місцезнаходження Товариства. 8. Зміна найменування Товариства. 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 27 листопада 2015 р. (визначено Наглядовою радою Товариства (Протокол № 186 від 22.10.2015 р.). Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонера, крім того, довіреність на право участі та голосування на Зборах, видану акціонером та посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншою посадовою собою, яка вчиняє нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством України порядку. Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин(перерва з 13-00 по 14-00) за київським часом за адресою проведення Зборів Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, в день проведення Зборів – за тією ж адресою (02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802). Письмовий запит щодо ознайомлення з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства із зазначеними матеріалами, – начальник юридичного відділу Товариства Гладка-Сачдева Ірина Анатоліївна. Довідки за тел.: (044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 472-02-51. Наглядова рада Товариства Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 206 від 30.10.2015 р. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Огюн Юміт Омер 30.10.2015 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Огюн Юміт Омер
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.10.2015
(дата)