Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2015
Дата публікації 24.03.2015 17:33:52
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна"
Юридична адреса* 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: (044) 3932676
E-mail* Alexandra.Safenina@ua.anadoluefes.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходження згідно інформації, що міститься в ЄДРПОУ: м. Донецьк, проспект Ілліча 106, місцезнаходження виконавчого органу ПРАТ «Ефес Україна»: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802) 27 квітня 2015 року о 15 годині 00 хвилин за київським часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів (далі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕС УКРАЇНА" (далі – Товариство). У зв’язку з наявними форс-мажорними обставинами на території м. Донецька, Збори проводитимуться за адресою місцезнаходження виконавчого органу Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, у день проведення Зборів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за київським часом. Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014р. 3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014р. 4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році. 7. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. 8. Обрання Ревізора Товариства. 9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором. 10. Наступне схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2014 році. 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом 2015 року. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 21 квітня 2015р. (визначено Наглядовою радою Товариства (Протокол № 183 від 12.03.2015р.) Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонера, крім того, довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (перерва з 13-00 по 14-00) за київським часом за адресою проведення Зборів Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802, в день проведення Зборів – за тією ж адресою (02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 2а, каб. 802). Письмовий запит щодо ознайомлення з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства із зазначеними матеріалами, – начальник юридичного відділу Товариства Гладка-Сачдева Ірина Анатоліївна. Довідки за тел.: (044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 472-02-51. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Ефес Україна» (тис. грн) Найменування показника Період звітний 2014р. попередній 2013р. Усього активів 2 291 781 1 271 245 Основні засоби 1 957 403 878 940 Довгострокові фінансові інвестиції 16 16 Запаси 140 855 104 748 Сумарна дебіторська заборгованість 40 947 71 492 Грошові кошти та їх еквіваленти 34 236 45 049 Нерозподілений прибуток (2 175 763) (1 201 856) Власний капітал 2 226 998 1 201 964 Статутний капітал 263 432 263 432 Довгострокові зобов'язання 1 428 631 724 166 Поточні зобов'язання 544 696 277 128 Чистий прибуток (збиток) (988 831) 35 149 Середньорічна кількість акцій (шт.) 381 785 594 381 785 594 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 776 839 Наглядова рада Товариства Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 25.03.2015 р. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор ______________ Огюн Юміт Омер /підпис/ 24.03.2015р. М.П.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Огюн Юміт Омер
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2015
(дата)