Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.02.2014
Дата публікації 21.02.2014 13:01:36
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: 0622104010
E-mail* alexandra.safenina@ua.anadoluefes.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА»
(код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходження Товариства: м. Донецьк, проспект Ілліча, 106)
24 квітня 2014 року о 14 годині 00 хвилин за київським часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів (далі-Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (далі-Товариство). Збори проводитимуться за адресою: Україна, м. Донецьк, проспект Ілліча, 106, каб. 29.
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься за зазначеною вище адресою у день проведення Зборів з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за київським часом.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013р.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013р.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році.
7. Дострокове припинення повноважень Голови та члену Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Наглядової Ради.
11. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах-станом на 24 годину 18 квітня 2014р. (визначено Наглядовою радою (Протокол № 169 від 19.02.2014р.))
Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонера, крім того, довіреність на право участі у та голосування на Зборах, видану акціонером та посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншою посадовою собою, яка вчиняє нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством України порядку.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (перерва з 12-00 по 13-00) за київським часом за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106, каб. 29, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства із зазначеними матеріалами, – Сафеніна Олександра Геннадіївна – юрисконсульт Товариства.

Довідки за тел.: (062) 210 40 10 (дод. 63-62), 050 422 31 77.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний 2013р. попередній 2012р.
Усього активів 1 271 245 1 125 368
Основні засоби 878 940 731 993
Довгострокові фінансові інвестиції 16 175
Запаси 104 748 75 118
Сумарна дебіторська заборгованість 71 492 64 018
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 049 35 796
Нерозподілений прибуток (1 201 856) (1 256 887)
Власний капітал 1 201 964 1 221 756
Статутний капітал 263 432 263 432
Довгострокові зобов’язання 724 166 724 166
Поточні зобов’язання 277 128 166 493
Чистий прибуток (збиток) 35 149 (20 024)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 381785594 381785594
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ¬- -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 839 864

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 36 від 21.02.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор ______________ Огюн Юміт Омер
/підпис/ 21.02.2014р.
М.П.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Огюн Юміт Омер
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.02.2014
(дата)