Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.02.2013
Дата публікації 19.02.2013 08:52:23
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: 0622104010
E-mail* alexandra.safenina@ua.anadoluefes.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА»
(код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходження Товариства: м. Донецьк, проспект Ілліча, 106)
2 квітня 2013 року о 14 годині 00 хвилин за київським часом відбудуться чергові Загальні збори акціонерів (далі-Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (далі-Товариство). Збори проводитимуться за адресою: Україна, м. Донецьк, проспект Ілліча, 106, каб. 29.
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься за зазначеною вище адресою у день проведення Зборів з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за київським часом.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012р.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2012р.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах-станом на 24 годину 27 березня 2013р. (визначено Наглядовою радою (Протокол № 160 від 11.02.2013р.))
Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонера, крім того, – довіреність на право участі у та голосування на Зборах, видану акціонером та посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншою посадовою собою, яка вчиняє нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством України порядку.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (перерва з 12-00 по 13-00) за київським часом за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106, каб. 29, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, – Сафеніна Олександра Геннадіївна – юрисконсульт Товариства.

Довідки за тел.: (062) 210 40 10 (дод. 62-08)
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності.
(тис.грн.)
Найменування Період
Показника Звітний 2012р. Попередній 2011р.
Усього активів 1 125 368 1 055 036
Основні засоби 731 993 708 980
Довгострокові фінансові інвестиції 175 175
Запаси 75 118 65 339
Сумарна дебіторська заборгованість 64 018 82 982
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 796 39 454
Нерозподілений прибуток (1 256 887) (1 236 863)
Власний капітал 1 221 756 1 238 225
Статутний капітал 263 432 263 432
Довгострокові зобов’язання 724 166 718 682
Поточні зобов’язання 166 493 68 119
Чистий прибуток (збиток) (20 024) (120 926)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 381785594 381785594
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ¬- -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 864 768


Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18.02.2013р., № 33 "Відомості НКЦПФР".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Огюн Юміт Омер
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.02.2013
(дата)