Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.09.2012
Дата публікації 28.09.2012 13:16:31
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: 0622104010
E-mail* alexandra.safenina@ua.anadoluefes.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведенняпозачерговихЗагальнихзборівакціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА»
(код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходженняТовариства: м. Донецьк, проспект Ілліча, 106)
1листопада 2012 року о 14 годині 00 хвилин за київським часом відбудутьсяпозачерговіЗагальнізбориакціонерів (далі-Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА» (далі-Товариство). Зборипроводитимуться за адресою: Україна, м. Донецьк, проспект Ілліча, 106, каб. 29.
РеєстраціяакціонерівТовариства (їхпредставників) здійснюватиметься за зазначеноювищеадресоюу день проведенняЗборів з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за київським часом.
Порядок денний:
1. ОбраннячленівЛічильноїкомісіїпозачерговихЗагальнихзборівакціонерівТовариства.
2. ЗмінанайменуванняТовариства.
3. Внесеннязмін до Статуту Товариства шляхом викладенняйого у новійредакції.
Дата складенняперелікуакціонерів, якімають право на участь у Зборах-станом на 24 годину 26 жовтня 2012р. (визначеноНаглядовою радою Товариства (Протокол № 150від19.09.2012р.)
Для реєстраціїакціонерамТовариства (їхпредставникам) необхідномати при собі паспорт абоінший документ, щоідентифікує особу акціонера (йогопредставника), а представникамакціонера, крім того, довіреність на право участіутаголосування на Зборах, видануакціонером та посвідченудепозитарієм, зберігачем, нотаріусомабоіншоюпосадовою собою, яка вчиняєнотаріальнідії, чи в іншомупередбаченомузаконодавствомУкраїни порядку.
АкціонериТоваристваможутьознайомитися з документами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку денного Зборів, у робочідні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (перерва з 12-00 по 13-00) за київським часом за адресоюмісцезнаходженняТовариства: Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106, каб. 29, а в день проведенняЗборів – у місціїхпроведення.
Письмовий запит щодоознайомлення з документами, необхідними для прийняттярішень, повинен міститипрізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місцяпроживання (місцезнаходження) абопоштову адресу. У разіособистогозвернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, щопідтверджуєйого особу та/абоповноваження.
Особа, відповідальна за порядок ознайомленняакціонерівТовариства з документами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку денного Зборів, – СафенінаОлександраГеннадіївна – юрисконсульт Товариства(тел. 050 422 31 77).
Довідки за тел.: (062) 210 40 10 (дод. 62-08)

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведенняЗборівопубліковано26.09.2012р., № 183 "ВiдомостiДержавноїкомісії з ціннихпаперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Огюн Юміт Омер
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.09.2012
(дата)