Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.02.2012
Дата публікації 16.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Тихонов Ігор Валентинович - Генеральний директор. Тел: 0622104010
E-mail* alexandra.safenina@ua.sabmiller.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА»
(код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходження Товариства: м. Донецьк, проспект Ілліча, 106)
2 квітня 2012 року о 14 годині 00 хвилин за київським часом відбудуться чергові Загальні збори акціонерів (далі-Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА» (далі-Товариство). Збори проводитимуться за адресою: Україна, м. Донецьк, проспект Ілліча, 106, каб. 29.
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься за зазначеною вище адресою у день проведення Зборів з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за київським часом.
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2.Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011р.
3.Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2011р.
4.Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік.
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6.Розподіл прибутку та збитків Товариства за результатами діяльності у 2011 році.
7.Дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
8.Зміна складу Наглядової Ради Товариства шляхом встановлення її нового кількісного складу.
9.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
10.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.Обрання голови Наглядової ради Товариства.
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах-станом на 24 годину 27 березня 2012р. (визначено Наглядовою радою (Протокол № 139 від 15.02.2012р.))
Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонера, крім того, – довіреність на право участі у та голосування на Зборах, видану акціонером та посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншою посадовою собою, яка вчиняє нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством України порядку.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (перерва з 12-00 по 13-00) за київським часом за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106, каб. 29, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, – Сафеніна Олександра Геннадіївна – юрисконсульт Товариства.
Довідки за тел.: (062) 210 40 10 (дод. 62-08)

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період
Звітний 2011р Попередній 2010р.
Усього активів 1 055 036 578 127
Основні засоби (за залишковою вартістю) 708 980 264 122
Довгострокові фінансові інвестиції 175 175
Запаси 65 339 52 520
Сумарна дебіторська заборгованість 82 982 44 327
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 454 125 397
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 236 863) (1 115 937)
Власний капітал 1 238 225 796 402
Статутний капітал 263 432 263 432
Довгострокові зобов’язання 718 682 582 000
Поточні зобов’язання 68 119 48 517
Чистий прибуток (збиток) (120 926) (188 069)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 381785594 381785594
Кількість власних акцій,викуплених протягом звітного період - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 768 744
Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.02.2012р., № 32 "Вiдомостi Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Тихонов Ігор Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.02.2012
(дата)