Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  27.03.2020 10:39:01
Дата здійснення дії: 30.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Ефес Україна"
Код за ЄДРПОУ:  00377457
Текст повідомлення: 

Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС Україна»

 (код ЄДРПОУ 00377457, місцезнаходження згідно інформації, що міститься в ЄДРПОУ:

м. Донецьк, проспект Ілліча 106, місцезнаходження виконавчого органу ПРАТ «Ефес Україна»: 02002, Україна, м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М. Раскової), 11а, каб. 1004)

 

30 квітня 2020 року о 15 годині 00 хвилин за київським часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів (далі  – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС Україна» (далі – Товариство). Збори проводитимуться за адресою місцезнаходження виконавчого органу Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М. Раскової), 11а, каб. 1004.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) здійснюватиметься за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М. Раскової), 11а, каб. 1004, у день проведення Зборів з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за київським часом.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

  1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.
  8. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

9.    Обрання Ревізора Товариства.

10.  Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

11. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, - станом на 24 годину 24 квітня 2020 р.

Для реєстрації акціонерам Товариства (їх представникам) необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонера, крім того, довіреність на право участі у та голосування на Зборах, посвідчену відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонер або його представник за відповідною довіреністю може звернутися із письмовою заявою на ім’я Товариства: у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (перерва з 13-00 по 14-00) за київським часом за адресою проведення Зборів Товариства: 02002, Україна, м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М. Раскової), 11а, каб. 1004, в день проведення Зборів – за тією ж адресою (02002, Україна, м. Київ, вул. Є.Сверстюка (М. Раскової), 11а, каб. 1004).

Письмовий запит щодо ознайомлення з матеріалами, необхідними для підготовки до Зборів та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів у порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 381 785 594 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складає 381 556 419 шт.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства із зазначеними матеріалами, – начальник юридичного відділу Товариства Гладка-Сачдева Ірина Анатоліївна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://efes-ukraine.com/.

Довідки за тел.: (044) 3932676, (050) 472-02-51.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Ефес Україна» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний 2019 р.

попередній 2018 р.

Усього активів

1 717 440

1 729 850

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 546 736

1 551 242

Запаси

83 338

82 428

Сумарна дебіторська заборгованість

8 453

8 513

Гроші та їх еквіваленти

19 213

27 863

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(2 772 332)

(4 324 181)

Власний капітал

1 871 270

1 871 287

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

263 432

263 432

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 010 929

3 871 649

Поточні зобов'язання і забезпечення

344 141

47 663

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1 551 838

(16 714)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

381 785 594

381 785 594

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

4.0647

(0,0438)

Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного

Питання

Проект рішення

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії: Іщук Наталія Іванівна, Член лічильної комісії: Лівінцова Юлія Вікторівна.

Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.

 

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих річних Загальних зборах Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставляння на них печатки Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

 

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році: наявний прибуток не підлягає розподілу у зв’язку з направленням його на зменшення непокритого збитку минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Турукало Євгена Юрійовича.

9. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, в редакції, що додається. Затвердити укладення цивільно-правового договору з Ревізором Товариства на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором – Генерального директора Товариства.

11. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорів, контрактів, додаткових угод до них) незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких правочинів із заінтересованістю (включаючи, але не обмежуючись, договорів, контрактів, додаткових угод до них) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством таких правочинів незалежно від  вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 11.1 та 11.2 цього рішення.